Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς  για την προμήθεια της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ένα ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος CPV: 39711130-9, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 5.500,00€ με φπα.