Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (RAPID TEST) (cpv 33141625-7 Εξοπλισμοί Διάγνωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις της από 25/02/2020 Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 και παρατάθηκε με τον Ν.4876/2021, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 30.000,00€.