Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάζα (CPV 33141114-2), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 16.844,68€ με φπα.