Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ηλεκτρικές συσκευές (CPV: 39710000-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.240,00€ με φπα και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.