Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων υγρών καυσίμων (πετρελαίου) τριών (3) υπόγειων δεξαμενών (20.000 λιτ κάθε μία), έως το αντλητικό συγκρότημα του λεβητοστασίου, ενδεικτικής δαπάνης 12.950 Ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.