Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των δύο εξυπηρετητών (HP ML350pT08
E5) και (HP Proliant ML350 Gen9), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV:72267100-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 5.952,00€ με ΦΠΑ, (2.976,00€ για το πρώτο έτος και 2.976,00€ για την παράταση