Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός κλιβάνου πλάσματος STERAD 1009TM, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.408,00€ με φπα