Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με προϊόν καθαριότητας (CPV 39830000-9), για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ένα(1) επιπλέον έτος, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.180,00€ μεΦ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή