Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμα είδη μαγειρείων (CPV 39830000-9) συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 13.634,61€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή