Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός συστήματος για την ταυτοποίηση μικροβίων, στο Μικροβιολογικό εργαστήριο (cpv
33698100-0), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και τις προδιαγραφές, για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 37.000,00€ με φπα (18.500,00€ για το πρώτο έτος και 18.500,€ για την παράταση) με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά