Προμήθεια του Γ.Ν  Διδυμοτείχου με έναν φορητό απινιδωτή μόνιτορ με βηματοδότη  (CPV:33182100-0) και μία τροχήλατη βάση, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ με ΦΠΑ