Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με έπιπλα  (CPV 39130000-2), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 5.200,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή