«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό , συμβατός με την
υπάρχουσα οπτική του ρεζεκτοσκοπίου TURis OLYMPUS του Νοσοκομείου (CPV 33162200-5), ενδεικτικής δαπάνης 2.480,00€ με φπα 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής»