Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ενδεικτικό μη δεσμευτικό προτεινόμενο κόστος αγοράς του προς
προμήθεια εξοπλισμού