Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ηλεκτρολογικό υλικό (CPV 31681000-3), συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.161,50€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής