Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με 200 λαπαροσκοπικά καλώδια διαθερμίας, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.800,00€ με φπα