Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με δύο χιλιάδες  (2000) Rapid Test  (CPV:33696500-0), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 11.340,00€.