Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με τρεις χιλιάδες (3.000) Rapid Test (CPV:33696500-0), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 14.700,00€