Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με αισθητήρα αναίμακτης μεθόδου μέτρησης αιμοσφαιρίνης 2.000 εξετάσεων, με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού με
δυνατότητα ρύθμισης καθ΄ύψους , για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος ,συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.