Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθειατου Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής (CPV333141700-7)με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ,συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 16.088,39€