Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χαρτοβάμβακα (CPV33771000-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης γιαένα(1)επιπλέον έτους,, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης13.250,64€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή