Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνπρομήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με φίλτρα αερισμού-
κλιματισμού (CPV 42514310-8), ενδεικτικής δαπάνης 5.123,68€ με φπα