Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με γάντια, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.701,56€ με φπα.