Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάζα λαπαροτομίας (CPV: 33141114-2), ενδεικτικής δαπάνης 15.000,00€