Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με ιατρικά αέρια (CPV241115000-0), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.645,29€ με ΦΠΑ.