« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με
καταγραφικό χαρτί (CPV 30197630-1), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα(1)επιπλέον έτους,, συνολικής
ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.321,96€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή