Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καθετήρες (CPV
33141200-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.300,00€ μεΦ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.