Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ορυκτό
αλάτι (CPV14410000-8),συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.568,64€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή.