Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με ουρολογικά σετ,
ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.169,00€ με φπα