Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με δυο χιλιάδες  Rapid Test ( CPV:33696500-0), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 14.000,00€.