Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με σύριγγες αερίων αίματος (CPV: 33141310-6), ενδεικτικής δαπάνης 18.600,00€