Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθειατου Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με σύριγγες (CPV: 33141310-6), ενδεικτικής δαπάνης 25.556,23€