Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια της κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου με μια
συσκευή απολύμανσης (CPV:39330000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 6.200,00€ με φπα