Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με μίας (1)συσκευής ίσχαιμου περίδεσης tourniquet (CPV:33141620- 2), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 8.100,00€ με φπα.