Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια Συσκευής Πνευμοπεριτοναίου και Ιατρικού Μόνιτορ (CPV: 33100000-1) για συστήματα χειρουργικής ενδοσκόπησης σε χειρουργική αίθουσα στον προκαθορισμένο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, που έχει δημιουργηθεί  για τους ασθενείς  με COVID-19 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λοίμωξης SARS-CoV-2, τα οποία να είναι απολύτως συμβατά με την υπάρχουσα ενδοσκοπική κάμερα Endo-Digi View 3 CCD HD του κατασκευαστικού οίκου WISAP, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.