Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μία (1) συσκευή θερμοσυγκόλησης για το σφράγισμα ρολών αποστείρωσης του Χειρουργείου (CPV 42664100-9), ενδεικτικής δαπάνης 4.300,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής