Προμήθεια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας με ηλεκτρικές συσκευές (CPV: 39710000-2) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 2.300,00€ με φπα 24%