Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα) και του Κ.Ψ.Υ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα) με υγρά καύσιμα (πετρέλαιο Diesel κίνησης CPV 09132100-4 , βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. CPV 09135100-5 και πετρέλαιο Diesel θέρμανσης CPV 09134100-8) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της
εκατό (%) επί της ισχύουσας διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Νομό Έβρου, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης(προαίρεση) 14.265,20€ με Φ.Π.Α. (7.132,60€ για το πρώτο έτος και 7.132,60€ για την παράταση)