Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (CPV24111900-4) με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή μίας (1) δεξαμενής για τηνκάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικής προϋπολογισθείσαςδαπάνης 36.790,80€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής