Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και σημαντικών εγγράφων του Γενικού
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, Κ.Ψ.Τ. Ορεστιάδας και Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας (CPV:79571000-7), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 6.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά υπηρεσία μεταφοράς.