Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνκατασκευή δυο κυκλικών στεγάστρων και ενός μεταλλικού κλοβού (CPV:
45000000-7) στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης τηνχαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 12.164,40€ με φπα