Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με φίλτρα και γραμμές TU-300, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.620,00€ με φπα