Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων (CPV 35111200-7) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης  4.158,96€ με ΦΠΑ, (2.079,48€ για το πρώτο έτος και 2.079,48€ για την παράταση)