Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (πετρελαίου) στο Λεβητοστάσιο (CPV: 42418500-4) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 19.500,00€ με φπα.