Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατάθεση προσφοράς για την αποκατάσταση δικτύου νερού δεξαμενών πόσιμου νερού (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 4.588,00€ με φπα