Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτροδίων Διαθερμικής Νευρόλυσης (CPV 31711140-6), για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών του Αναισθησιολογικού  Τμήματος/ιατρείο πόνου του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.657,00€ με φπα, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ενός (1) συστήματος θερμονευρόλυσης μέσω παλμικών ραδιοσυχνοτήτων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής.