Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την συντήρηση και επισκευή του server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά) CPV:50324100-3 του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεση) 9.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α, ήτοι τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια ευρώ με φπα (4.500,00€ ) με φπα για την ετήσια σύμβαση (αρχική) και τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια ευρώ με φπα (4.500,00€) για την ετήσια παράταση (προαίρεση) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.