Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α) ιστοπαθολογικών ανώτατης συμβατικής αξίας 68.000,00 με φπα και, β) κυτταρολογικών εξετάσεων ανώτατης συμβατικής αξίας 6.000,00 με φπα για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής ανά είδος, (είδος είναι η εξέταση και οι τιμές ανά είδος διαμορφώνονται κάθε φορά με δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης)