Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αντικατάσταση του δικτύου ατμού των μαγειρείων (CPV:44110000-4),
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 9.800,00€ με φπα.