Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια εγκατάσταση νέας εισόδου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 9.300.00€ με φπα.